บริษัทเรียนเพลินสเตชั่นเนอรี่จำกัด                                                          สาขา1.160/26หมู่2 ตำบล พะวงอำเภอ เมืองจังหวัดสงขลา90100                          สาขา2.228/20หมู่5ตำบลสทิ้งหม้ออำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลา90120                  เบอร์โทร087-398-2120                                                                        เบอร์โทร090-563-2825